Лиценз за ветеринарна аптека

ЛИЦЕНЗ ЗА ВЕТЕРИНАРНА АПТЕКА 

Нормативни изисквания

1. Търговията на дребно с ветеринарномедицински продукти („ВМП“) се извършва само във ветеринарномедицинска аптека от физически или юридически лица (фирми), регистрирани по Търговския закон, които притежават лиценз за търговия на дребно с ВМП, издаден от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Придобиване на лиценз за ветеринарна аптека

2. За получаване на лиценз за ветеринарна аптека се подава заявление до изпълнителния директор на БАБХ. След подаване на заявлението директорът на БАБХ издава лиценз или връща мотивиран отказ в рамките на 1 месец. Цената за издаване на лиценз е 500 лв.

Специални изисквания

3. Търговията на дребно с ВМП се извършва от ветеринарен лекар.


4. За ветеринарномедицинската аптека се изисква минималната обща площ 25 кв.м. с височина на помещенията най-малко 2,3 м.

5.1. Аптеката трябва да се състои от:

 • Приемно помещение;
 • Асистентско помещение или обособено асистентско място;
 • Склад за съхранение на ВМП и другите материали;
 • Санитарен възел.

5.2. Помещението трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Стените и подът са с гладко покритие, което позволява влажно почистване и дезинфекция;
 • Наличие на естествено и/или изкуствено осветление;
 • В складовото помещение се допуска само изкуствено осветление;
 • Наличие на водопроводна, канализационна, електрическа, отоплителна ивентилационна инсталация съгласно акт за въвеждане в експлоатация;
 • Наличие на сигналноохранителна система;

6.1. Всеки вид стока, различен от ВМП, се съхранява и излага за продажба на отделно обособено място.

6.2. Асистентското помещение се оборудва с измервателни прибори (везни, мерителни цилиндри, колби и др.), мивка, опаковъчни материали и справочна литература

6.3. Складът за съхранение на ВМП и други материали се оборудва със стелажи, шкафове и палети за обемисти опаковки.

6.4. Силнодействащи отровни, психотропни и наркотични ВМП се съхраняват във ветеринарномедицинска аптека със:

 • метални врати или врати с метални решетки;
 • прозорци с метални решетки;
 • сигналноохранителна техника.

Изисквания за съхранение на продуктите

7.1. Силнодействащи отровни, психотропни и наркотични ВМП се съхраняват заключени в метален шкаф.

7.2. Термолабилните лекарствени и имунологичните ВМП се съхраняват в хладилници при температури съгласно изискванията, посочени от производителя или във фармакопея.

7.3. Леснозапалимите и горимите ВМП се съхраняват при спазване на противопожарните изисквания.

Ветеринарномедицинските продукти, показали несъответствия с изискванията за качество, с изтекъл срок на годност, с повредени първични или външни опаковки, блокирани и/или изтеглени от потребителя и предназначени за връщане на производителя, друг търговец или за унищожаване, се съхраняват на отделно обозначено за целта място. Такива ВМП се бракуват и унищожават по реда на закона за ветеринарномедицинската дейност.

8.1. Различните видове ВМП и партидите от един вид ВМП се съхраняват на разстояние, което не позволява смесването им.

8.2. Ветеринарномедицинските продукти се подреждат по азбучен ред, по фармакологични групи или по производители.

8.3. Ветеринарномедицинските продукти се съхраняват на места, защитени от пряка слънчева светлина.

9.1.Във ветеринарномедицинската аптека целогодишно се осигурява температура от 15 до 25 °С и влажност от 45 % до 75 %.

9.2. Всяко помещение в аптеката се оборудва с термометър и влагомер, като стойностите за температура и влажност се отчитат двукратно всеки ден и се вписват в дневник.

9.3. Всеки хладилник или хладилна камера се оборудва с термометър, като стойностите за температура се отчитат двукратно всеки ден и се вписват в дневник.

Други изисквания

10.1. Притежателят на лиценз за търговия на дребно с ВМП води дневник, в който вписва:

 • дата на доставка, продажба и количества от ВМП;
 • наименование на ВМП;
 • номер и срок на годност на партидата ВМП;
 • име и адрес на доставчика на ВМП;
 • име и адрес на ветеринарния лекар, издал рецептата както и на купувача на ВМП,за който е издадена рецептата.

10.2. Дневникът се съхранява за срок 5 години от последното вписване и се представяна контролните органи при поискване.

10.3. Притежатеят на лиценз за търговия на дребно с ВМП е длъжен най-малко веднъжгодишно да извършва ревизия за установяване на съответствието между наличните количества ВМП и описаните в документите, за което съставя протокол.

10.4. Управителят на ветеринарномедицинската аптека утвърждава инструкции за:

 • почистване и дезинфекция на помещенията и оборудването;
 • унищожаване на насекоми и гризачи;
 • приемане и продажба на ВМП;
 • хигиена на персонала

Ако желаете да откриете ветеринарна аптека и се нуждаете от регистрация на ООД , ЕООД или имате допълнителни въпроси, може да разгледате нашите услуги или да се свържете с нас и да ви консултираме безплатно на телефон : 0894 42 68 90.

Популярни статии

1 коментара за “Лиценз за ветеринарна аптека

 1. Желка Баева

  Сградата, в която е ветеринарната аптека е и жилищна, отговаря на изискванията, но сервизното помещение е едно. Необходимо ли е второ? Обитател е само ветеринаря.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *