ОБЯВЯВАНЕ НА ГФО

ОБЯВЯВАНЕ НА ГФО

Дружествата, които са осъществявали търговска дейност предходната година, са задължени да изготвят и обявят Годишен финансов отчет (ГФО) в срок до 30 септември на настоящата година в Търговския регистър при Агенция по вписванията, за да бъдат избегнати имуществени санкции. Нашата услуга е свързана с обявяване на ГФО в Търговския регистър, а не с изготвянето им. Това е работа на счетоводителя на фирмата. При липса на счетоводител, може да се обърнете към нас за съдействие и препоръка за такъв.

ЗАЯВКА ЗА УСЛУГАТА
Моля въведете необходимата информация и ние ще се свържем с вас.
Въведете телефонния си номер и ние ще се свържем с вас при първа възможност.
Добавете допълнителна информация или задайте въпроси на които искате да отговорим, ако сметнете че е нужно.
Необходими документи:
  • Заявление за обявяване на годишни финансови отчети (образец Г2);
  • Годишен финансов отчет;
  • Протокол от решение на управляващия орган (протокол от общото събрание на съдружниците, респ. протокол от решение на едноличния собственик на капитала) за приемане на годишния финансов отчет. За едноличните търговци (ЕТ) не се изисква такова решение;
  • Документи, удостоверяващи надлежното свикване на Общото събрание на съдружниците, когато това е необходимо;
  • Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР (Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове). Декларацията трябва да е подписана от заявителя;
  • Документ за внесена държавна такса;
Какво представлява и е включено в услугата:

1. Безплатна консултация;
2. Изготвяне на всички необходими документи;
3. Попълване на заявлението/ята;
4. Всички държавни такси;
5. Вписване/обявяване в Търговския регистър;
6. Хонорар за услугата;

Заявявайки услугата наш сътрудник ще се свърже с вас, за да обсъдим детайлите, засягащи изпълнението и като може да разчитате на пълното ни съдействие да ви консултираме и подготвим изцяло необходимата документация, както и входираме (обявим) решението в 24-часов срок, като по този начин ви спестяваме време и пари.