ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА НА DRUJESTVO.COM

ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия следните термини имат следното значение:

  • Информационна система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма, осигурява автоматична обработка на данни.
  • Уебсайт е обособено място в световната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL), намиращ се на следния адрес в Интернет – www.drujestvo.com, на който е разположен уебсайтът. В него се съдържат файлове и информация за предоставяните услуги. 
  • Посетител/Клиент/Потребител е всяко физическо лице, което се ползва от услуги, предоставяни от www.drujestvo.com, както и всяко физическо лице, въвело електронния адрес или достигнало до Уебсайта или страница на Уебсайта www.drujestvo.com, включително и чрез пренасочване от друг интернет сайт.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Уебсайтът www.drujestvo.com и информацията и услугите, предлагани чрез него, функционират при описаните по-долу правила. Използването на www.drujestvo.com предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Aко Посетителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на www.drujestvo.com, той има право да се въздържа от използването му, в противен случай автоматично се приема, че приема всички условия.

Настоящите Общи условия установяват условията и реда за ползване от Потребители на Уебсайта www.drujestvo.com, независимо дали са се регистрирали в електронната система или ползват Уебсайта, без да извършват регистрация.

Информация, данни или изображения, публикувани на Уебсайта, не са и не могат да бъдат определени, възприемани и/или интерпретирани като оферта, публично предложение, покана или някакъв друг вид търговски метод. Същите не биха могли да се възприемат и/или тълкуват като правен, икономически, финансов или друг съвет или предложение за конкретна сделка.

СИГУРНОСТ

Уебсайтът www.drujestvo.com съдържа най-съвременните и утвърдени приложения и технологии за сигурност, които се отнасят до личната информация на Потребителя.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА DRUJESTVO.COM

Екипът на www.drujestvo.com необходимите усилия за поддържане на точното и актуално съдържание на Уебсайта.

Екипът на www.drujestvo.com обработва личните данни на Потребителите си законосъобразно и добросъвестно.

Екипът на www.drujestvo.com има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до Уебсайта си на определени Потребители в случаите, когато Потребител разпространява посредством Интернет или по друг начин (чрез Кратки текстови съобщения, телефонни обаждания и др.) или посредством използване на услуги чрез Уебсайта или страницата на www.drujestvo.com, съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, вулгарни, дискриминационни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и на религиозна, верска или политическа основа, както и такива с порнографско съдържание и/или когато Потребителят с действията си накърнява доброто име и репутацията на www.drujestvo.com, както и когато нарушава законите на Република България, международните актове или застрашава и/или значително затруднява работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите на www.drujestvo.com.

При поискване от компетентните органи на Република България, www.drujestvo.com има право да предоставя на същите цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.

www.drujestvo.com си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Посетителя.

www.drujestvo.com си запазва правото да пренасочва Посетителя към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица, като първият няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребител на Уебсайта www.drujestvo.com не може да възпроизвежда, променя, заличава, разпространява и разгласява информацията и данни, публикувани на Уебсайтa.

При участие на Потребител във форум и/или блог на Уебсайта или в случаите, когато е предоставена друга възможност за качване (upload) на Уебсайта на информация от Потребител, същият се задължава да спазва следните изисквания:

  • да поставя съобщения, изписани само на български език, като има право да използва писмените знаци на други езици единствено с цел поясняване на написаното, както и когато се цитират термини, търговски марки, брандове или общоизвестни или навлезли в българския език чуждици.
  • да не поставя нецензурни, вулгарни, обидни, клеветнически, дискриминационни, заплашителни или други текстове и/или изображения, накърняващи честта и достойнството на друг Потребител или друго трето лице или на www.drujestvo.com;
  • да не поставя материали съдържащи реклама, промоция на продукт или услуга или искане за набиране/даряване на средства.

Потребителят се задължава да не извършва каквито и да е злоумишлени деяния. Злоумишлени деяния са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на “троянски коне” (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Потребителят се задължава да не предоставя потребителското си име и паролата за достъп на друго лице, както и да не предоставя достъп до регистрационните зони на Уебсайта. Потребителят се задължава да не подпомага нерегистриран потребител да получи достъп до зоните на Уебсайта, изискващи регистрация.

АВТОРСКИ ПРАВА

Цялото съдържание на Уебсайта е предмет на авторското право на www.drujestvo.com. Потребителят на този Уебсайт може да зарежда или да отпечатва отделни страници при условие, че не нарушава изискванията на Закона за авторското право и сродните му права. Потребителят на Уебсайта не може да възпроизвежда, копира, предава, модифицира или използва с каквато и да е публична или търговска цел Уебсайта или отделни негови страници без предварително писмено разрешение на www.drujestvo.com.

ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

Потребителят носи отговорност за всички вреди, които е причинил на www.drujestvo.com в резултат на предоставена от него непълна, неточна, невярна или фалшива информация и данни.

Потребителят носи отговорност за всякакви вреди, причинени на www.drujestvo.com в резултат на злоумишлени деяния на Потребителя.

www.drujestvo.com и неговите управляващи органи, служители или представители не носят отговорност за каквито и да е загуби или вреди, понесени от Потребител или други лица /включително всякакви преки и непреки загуби или вреди, пропуснати ползи, нарушена репутация, загуба на данни и поръчки/, в някаква връзка с използването или невъзможността от използване на Уебсайта, включително загуби или вреди поради вируси, които могат да засегнат компютърното оборудване, софтуера, данните или друго имущество на  Потребителя поради използване или разглеждане на Уебсайта, или изтеглянето от страна на Потребителя на материали от Уебсайта или други уебсайтове, свързани по някакъв начин с Уебсайта.

www.drujestvo.com не носи отговорност за причинени на Потребителя вреди, в т.ч. за неспазване на сроковете, упоменати в тези или други Общи условия, публикувани на Уебсайта www.drujestvo.com, когато вредите са резултат или са обусловени от повреди и/или сривове в комуникационните канали с държавни и общински органи и администрация (включително БНБ, НОИ и др.), при сривове в комуникационните средства за връзка и при закъснения от страна телекомуникационните оператори, както и при други независещи от www.drujestvo.com обстоятелства и/или случайни събития.

www.drujestvo.com не носи отговорност при неизпълнение на настоящите Общи условия или други Общи условия, публикувани на Уебсайта www.drujestvo.com, когато това е резултат от форсмажорни събития и обстоятелства, каквито по своята същност представляват: природни бедствия; обществени враждебни действия; заповеди или ограничения от всякакъв характер на държавни и общински органи и администрация; случаи на война, експлозии, терористични актове, въстания, граждански бунтове, безредици, мълнии, земетресения, наводнения, арести, мерки за неотклонение или налагане на ограничения от правителството, парламента или други държавни органи.

В случай че на Уебсайта са публикувани рекламни материали на трети лица, именно тези трети лица са единствено отговорни за съдържанието на рекламите материали, които са публикували на Уебсайта, включително гарантирането, че те отговарят на съответното законодателство. www.drujestvo.com не носи отговорност за съдържанието на рекламните материали, включително и без ограничение, всяка грешка, пропуск или неточност в тях.

УВЕДОМЛЕНИЯ

Всички уведомления и изявления, в т.ч. търговски съобщения, до Потребителя се адресират до електронната му поща /e-mail/, посочена от него след регистрацията му на Уебсайта www.drujestvo.com.

В случай че Потребителят промени адреса на електронната си поща, той се задължава да отрази промяната в своя акаунт или да уведоми www.drujestvo.com за това. До извършване на съответната промяна от страна на Потребителя всички съобщения, изпратени и достигнали до първоначално посочената от последния електронна поща /e-mail/ ще се считат за надлежно получени.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Със зареждане в Уебсайта www.drujestvo.com, Потребителят потвърждава, че му е известно, че предоставянето на неговите лични данни в хода на ползване нa www.drujestvo.com е доброволно, както и че е запознат с правата си по ЗЗЛД, и дава безусловното си съгласие при необходимост неговите лични данни да бъдат събирани, обработвани и предавани на трети лица за целите на сключването и управлението единствено на Договорите, които Дружеството сключва по занятие, както и за маркетингови цели, при спазване изискванията на действащото законодателство.

www.drujestvo.com може да промени, измени, допълни или прекрати всеки аспект, услуга или характиеристика на Уебсайта си по всяко време, включително, но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и/или хардуер) необходимо за достъп или употреба.

Потребителят заявява, че тези Общи условия са предоставени на неговото внимание непосредствено след зареждане на www.drujestvo.com, запознат е със съдържанието на тези Общи условия и ги приема като всяко активно или пасивно поведение от негова страна, след като сайтътwww.drujestvo.com е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Общи условия за ползване на интернет сайта на www.drujestvo.com и предоставяните чрез него услуги.

При приемане на настоящите Общи условия се счита, че Потребителят е дал предварително своето изрично и неотменимо съгласие да получава квалифицираните от Закона за електронната търговия “непоискани търговски съобщения”, отправяни от www.drujestvo.com до електронната поща на Потребителя, чрез СМС или по др. подобни начини.

Възникналите спорове между страните произтичащи от или във връзка с ползването на Уеб страницата www.drujestvo.com с изключение на тези, по които двете страни постигнат съгласие, ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния български съд.

Недействителността на уговорка от настоящите Общи условия, която бъде обявена за противоречаща на закона, няма да направи недействителна никоя друга уговорка от настоящите Общи условия.

Настоящите Общи условия се подчиняват на нормите на действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани по реда, по който са приети, като изменените и/или допълнени Общи условия се публикуват на Уебсайта  www.drujestvo.com.

www.drujestvo.com