ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ООД/ЕООД

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ООД/ЕООД

Ликвидацията на ООД/ЕООД е сравнително дълъг процес и отнема между 7 и 12 месеца с оглед особеностите на конкретната фирма.

I. Прекратяване

1. Приемане на решение за прекратяване и ликвидация на фирмата от:

  • Общото събрание на съдружниците, когато фирмата е ООД;
  • Едноличния собственик на капитала, когато фирмата е ЕООД;

2. С приемането на решение за прекратяване на фирмата се вземат и следните решения:

  • назначаване на ликвидатор/и;
  • определяне на срок за ликвидацията;
  • определяне на възнаграждение на ликводатора/ите;

3. Уведомяване на НАП за предстоящата ликвидация – Удостоверението по чл. 77 от ДОПК се издава в срок до 60 дни.

4. Необходимо е нотариално заверено съгласие/образец от подписа на ликвидатора/ите.

5. Изготвяне на първоначален счетоводен баланс, който се представя от Ликвидатора на общото събрание.

II. Обявяване в Търговския регистър:

1. Заявление по образец Б6;

2. Решение от Общото събрание на съдружниците/Решение на едноличния собственик на капитала;

3. Образецът от подписа на ликвидатора/ите;

4. Удостоверение от НАП по чл. 77 от ДОПК;

5. Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР;

6. Документ за платена държавна такса;

III. Покана до кредиторите:

1. Покана до кредиторите;

2. Документ за платена държавна такса;

3. Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР;

IV. Заличаване:

1. Заявление за заличаване А4;

2. Решения на Общото събрание на съдружниците/Едноличния собственик на капитала;

3. Разпределителен баланс на имуществото между съдружниците;

4. Копия от документи, с които са уведомени (евентуално обезпечени) кредиторите; 

5. Годишен отчет на ликвидатора/ите;

6. Баланс към датата на приключване на ликвидацията;

ЗАЯВКА ЗА УСЛУГАТА
Моля въведете необходимата информация и ние ще се свържем с вас.
Въведете телефонния си номер и ние ще се свържем с вас при първа възможност.
Добавете допълнителна информация или задайте въпроси на които искате да отговорим, ако сметнете че е нужно.
Какво представлява и е включено в услугата:

1. Безплатна консултация;
2. Изготвяне на всички необходими документи;
3. Попълване на заявлението/ята;
4. Всички държавни такси;
5. Вписване/обявяване в Търговския регистър;
6. Хонорар за услугата;

Заявявайки услугата наш сътрудник ще се свърже с вас, за да обсъдим детайлите, засягащи изпълнението и като може да разчитате на пълното ни съдействие да ви консултираме и подготвим изцяло необходимата документация, както и входираме (обявим) решението в 24-часов срок, като по този начин ви спестяваме време и пари.