Едноличен търговец – Регистрация на ЕТ

ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ (ЕТ)

I. Същност на ЕТ

Едноличен търговец /“ЕТ“/ е физическо лице, което е придобило търговско качество. Физическите лица могат да бъдат търговци само под формата на ЕТ. В нашата правна уредба няма друга уредена от закона правна форма за това. ЕТ е вид търговец, т.е. лице, което по занятие извършва някоя от посочените (неизчерпателно изброени) в чл. 1, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон /“ТЗ“/ дейности. На вписване подлежат обстоятелствата, свързани с особеностите на търговеца и неговото предприятие, които Търговският регистър има за цел да направи публични. Характерно за едноличния търговец е, че в сравнение с останалите физически лица правоспособността му се разширява, т.е. той може да бъде страна в търговски правоотношения, но с това не възниква нов правен субект, различен от физическото лице.

II. Ограничения

           
Освен да са спазени изискванията на чл. 1, ал. 1 от ТЗ, съответна на чл. 1, ал. 3 от ТЗ, Едноличен търговец трябва да бъде дееспособно физическо лице, което има местожителство в страната. Без значение е дали това лице е български гражданин, чужд гражданин или лице с двойно гражданство. Според българското законодателство дееспособни са лицата, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение. ЕТ трябва да има постоянно местожителство в страната – това е мястото, където лицето се е установило трайно и вписано в регистрите на съответното населено място. ТЗ не се интересува от гражданството на ЕТ.

            В определени случаи дадено лице не може да се регистрира като ЕТ, въпреки, че отговаря на посочените условия, а именно лице, което:
           1. е в производство за обявяване в несъстоятелност;
           2. е невъзстановен в правата си несъстоятелен;
           3. е осъдено за банкрут.
           4. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.
           5. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

            Следващо ограничително условие е вече съществуваща друга фирма като ЕТ на същото лице, т.е. едно лице има възможност да регистрира само една фирма като ЕТ.

III Вписване

Искането за вписване се подава до Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията. Регистърът е единна централизирана електронна база данни, което означава, че няма ограничения за подаване на искането по седалището на търговеца. Необходимите документи за вписване на ЕТ са следните:

           1. Заявление за вписване по образец;
           2. Данни на заявителя;
           3. Заявлението за вписване следва да съдържа следните данни:

    • Фирмата, т.е. наименованието на ЕТ, под която ще се извършва дейността. Търговецът е длъжен да включи в наименованието гражданското си име;
    • Седалище и адрес на управление;
    • Предмет на дейност;
    • Начин на управление и представителство;

 

           4. Документ, разрешаващ извършването на специфична търговска дейност (когато е необходимо);
           5. Декларация съгласно чл. 58, ал. 2 от ТЗ;
           6. Образец от подпис (спесимен);
           7. Декларация за истинност на заявените обстоятелства;
           8. Документ за внесена държавна такса;

IV. Недостатъци на ЕТ

           
1. ЕТ е форма за осъществяване на дейност, която е подходяща за малки предприятия, където не се предполага поемането на големи задължения и не е свързана с големи инвестиции
2. ЕТ отговаря за задълженията си неограничено с цялото лично имущество на физическото лице. Дори при продажба на задлъжняло ЕТ, продавачът остава солидарно отговорен с купувача за задълженията на търговеца до момента на продажбата. При ООД/ЕООД отговорността на собственика/ците на капитала се изчерпва с внасянето на дружествените вноски. За задълженията отговаря самото дружество, а не собствениците. Затова при продажба на дяловете от задлъжняло ЕООД продавачът напълно се освобождава и не носи отговорност за поетите задължения от името на дружеството. Ето защо по-предпочитаната форма е ООД/ЕООД.
3. Собственикът на капитала на ЕООД не довнася осигуровки, за разлика от ЕТ.


Ако желаете да регистрирате ЕТ , ООД , ЕООД или имате допълнителни въпроси, може да разгледате нашите услуги или да се свържете с нас и да ви консултираме безплатно на телефон : 0894 42 68 90.

Популярни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *