РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕТ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕТ

I. Същност на ЕТ

Едноличният търговец /“ЕТ“/ е физическо лице, което е придобило търговско качество. Физическите лица могат да бъдат търговци само под формата на ЕТ. В нашата правна уредба няма друга уредена от закона правна форма за това. ЕТ е вид търговец, т.е. лице, което по занятие извършва някоя от посочените (неизчерпателно изброени) в чл. 1, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон /“ТЗ“/ дейности. На вписване подлежат обстоятелствата, свързани с особеностите на търговеца и неговото предприятие, които Търговският регистър има за цел да направи публични. Характерно за едноличния търговец е, че в сравнение с останалите физически лица правоспособността му се разширява, т.е. той може да бъде страна в търговски правоотношения, но с това не възниква нов правен субект, различен от физическото лице.

II. Вписване

Искането за вписване се подава до Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията. Регистърът е единна централизирана електронна база данни, което означава, че няма ограничения за подаване на искането по седалището на търговеца. Необходимите документи за вписване на ЕТ са следните:

1. Заявление за вписване по образец;

2. Данни на заявителя;

3. Заявлението за вписване следва да съдържа следните данни:

  • Фирмата, т.е. наименованието на ЕТ, под която ще се извършва дейността. Търговецът е длъжен да включи в наименованието гражданското си име;
  • Седалище и адрес на управление;
  • Предмет на дейност;
  • Начин на управление и представителство;

4. Документ, разрешаващ извършването на специфична търговска дейност (когато е необходимо);

5. Декларация съгласно чл. 58, ал. 2 от ТЗ;

6. Образец от подпис (спесимен);

7. Декларация за истинност на заявените обстоятелства;

8. Документ за внесена държавна такса;

III. Недостатъци на ЕТ

1. ЕТ е форма за осъществяване на дейност, която е подходяща за малки предприятия, където не се предполага поемането на големи задължения и не е свързана с големи инвестиции.

2. ЕТ отговаря за задълженията си неограничено с цялото лично имущество на физическото лице. Дори при продажба на задлъжняло ЕТ, продавачът остава солидарно отговорен с купувача за задълженията на търговеца до момента на продажбата. При ООД/ЕООД отговорността на собственика/ците на капитала се изчерпва с внасянето на дружествените вноски. За задълженията отговаря самото дружество, а не собствениците. Затова при продажба на дяловете от задлъжняло ЕООД продавачът напълно се освобождава и не носи отговорност за поетите задължения от името на дружеството. Ето защо по-предпочитаната форма е ООД/ЕООД.

3. Собственикът на капитала на ЕООД не довнася осигуровки, за разлика от ЕТ.

ЗАЯВКА ЗА УСЛУГАТА
Моля въведете необходимата информация и ние ще се свържем с вас.
Въведете телефонния си номер и ние ще се свържем с вас при първа възможност.
Добавете допълнителна информация или задайте въпроси на които искате да отговорим, ако сметнете че е нужно.
Какво представлява и е включено в услугата:

1. Безплатна консултация;
2. Изготвяне на всички необходими документи;
3. Попълване на заявлението/ята;
4. Всички държавни такси;
5. Вписване/обявяване в Търговския регистър;
6. Хонорар за услугата;

Заявявайки услугата наш сътрудник ще се свърже с вас, за да обсъдим детайлите, засягащи изпълнението и като може да разчитате на пълното ни съдействие да ви консултираме и подготвим изцяло необходимата документация, както и входираме (обявим) решението в 24-часов срок, като по този начин ви спестяваме време и пари.

Ако мислите,че ЕТ не е подходящо за вас и желаете да регистрирате ЕООД или ООД, може да посетите тази страница или да разгледате другите ни услуги.