Регистрация на АД и ЕАД

Регистрация на АД и ЕАД

Регистрация на АД има за цел учредяване и вписване в Търговския регистър на акционерно дружество (АД) или еднолично акционерно дружество (ЕАД), което е основание за неговото възникване, тъй като съгласно чл. 67 от ТЗ дружеството се смята възникнало от деня на вписването му в Търговския регистър.

Акционерно е дружеството, чийто капитал е разделен на акции с определен размер. Дружеството отговаря към кредиторите си със своето имущество. Акционерните дружества са с по-сложна структура от обикновените ООД и ЕООД. Еднолично акционерно дружество (ЕАД) се учредява само от едно физическо или юридическо лице. Минималната стойност на капитала е 50 000 лева. Учредяването на ново АД или ЕАД се извършва пред Агенция по вписванията и воденият към нея Търговски регистър.

 

Какви са основните предимства?

 

 • Акционерите в АД, съответно едноличният собственик на ЕАД, не отговарят лично и пряко със своето имущество към кредиторите за задълженията на дружеството.
 • Ако дружеството е обявено в несъстоятелност, акционерите, съответно едноличният собственик, ще загубят само вноските си в капитала, т.е. те отговарят пред кредиторите си само с имуществото на дружеството.
 • Гъвкавостта на АД/ЕАД предоставя възможност акционерите бързо и лесно да осребряват своите активи, т.е. свободно могат да бъдат прехвърлени акциите – не се изисква разрешение или съгласие на управителен орган на АД;
 • Акционерите не са ангажирани в управлението на делата на дружеството, те влагат паричните си средства и получават дивиденти.
 • Рискът за акционерите е ограничен само до закупените от тях акции, които при неуспешна стопанска дейност на дружеството рискуват да загубят, или рискуват те да се обезценят

 

Какви са основните недостатъци?

 

 • Има силно формализирана и сложна (спрямо останалите форми) процедура за регистрация.
 • Минималният изискуем капитал, по закон, за учредяване на АД/ЕАД е 50 хил. лева.
 • Високи регистрационни такси.

 

Провеждане на учредително събрание (АД)/изготвяне на учредителен акт (ЕАД)

Акционерното дружество се учредява на учредително събрание, на което присъстват всички лица, които записват акции или съответно се съставя учредителен акт, ако се учредява от едно лице (ЕАД). Учредител може да бъде представляван на учредителното събрание от пълномощник с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа. На учредителното събрание се записват акциите на съдружниците и се:

 

 • взема решение за учредяване на дружеството;
 • приема уставът;
 • установява размерът на разноските по учредяването;
 • избира надзорен съвет или съответно съвет на директорите.

Решението за учредяване на дружество и приемането на устав трябва да бъдат приети единодушно, за което се съставя протокол.

В чл. 165 от ТЗ е разписано подробно какво трябва да съдържа уставът:

 

 • фирмата (наименование), седалището и адреса на управление на дружеството;
 • предмета на дейност и срока, ако има такъв;
 • размера на капитала, както и частта от него, която трябва да се внесе при учредяване на дружеството, вида и броя на акциите, правата за отделните класове акции, особените условия за тяхното прехвърляне, ако има такива, както и номиналната стойност на отделната акция;
 • органите на дружеството, техния мандат и броя на членовете им;
 • вида и стойността на непаричните вноски, ако има такива, лицата, които ги извършват, броя и номиналната стойност на акциите, които ще им бъдат дадени;
 • преимуществата, които посочените учредители запазват за себе си поименно, ако се предвиждат такива;
 • условията и реда за издаване на акции, които подлежат на обратно изкупуване, ако се предвижда такова;
 • начина на разпределение на печалбата;
 • начина на свикване на общото събрание;
 • други условия във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството;

На учредителното събрание се записват акции срещу поемане на задължение за внасяне на определена сума по набирателна банкова сметка, открита от управителния съвет, съответно от съвета на директорите, на името на дружеството. След записване на акциите, на учредителите се издават временни удостоверения, срещу които по-късно се получават акциите.

 

Вземане на разрешение/лицензия (ако е приложимо)

При специфичен предмет на дейност на дружеството е възможно за започването на бизнес да се изисква разрешение/лицензия от компетентен орган.

 

Вписване в Търговския регистър

Преди вписването на акционерно дружество в Търговския регистър е необходимо:

 

 • да е приет уставът;
 • да е записан целият капитал;
 • да е внесена предвидената в устава част от стойността на всяка акция, но не по-малко от 25 на сто от номиналната или от предвидената в устава емисионна стойност на всяка акция;
 • да са избрани съвет на директорите, съответно надзорен и управителен съвет.

Регистрация на АД и вписването му в търговския регистър става чрез заявление за вписване, което се подава до Агенция по вписванията. Действията могат да се извършат изцяло електронно, в случай че заявителят притежава КЕП. В тази хипотеза таксите, които се заплащат, са по-ниски.

Уставът се представя в търговския регистър и се обявява. При изменение или допълнение на устава в търговския регистър се представя за обявяване препис от устава с измененията към съответната дата, заверен от лицето или от лицата, представляващи дружеството.

 

КАКВО ЩЕ НАПРАВИМ ЗА ВАС?

Безплатна консултация по телефона

Ще получите безплатна консултация по телефона и ще ви изясним всичко неясно, за да можете да вземете най-доброто решение

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ИНДИВИДУАЛНА ОФЕРТА

Ще получите крайна цена за услугата без скрити такси и без никакви уловки

Изготвяне на всички документи

Ще подготвим всички документи, необходими за откриване на вашата фирма съобразно вашите изисквания

Попълване на необходимите заявления

Ще попълним всички заявления необходими за вписването на вашата нова фирма в Търговския регистър

Всички държавни такси

Ще платим държавните такси от ваше име, за да ви спестим време и излишни усилия

Вписване в търговския регистър

Ще впишем вашата нова фирма по електронен път в търговския регистър и така ще ви спестим пари

ЗАЯВКА ЗА УСЛУГАТА
Моля въведете необходимата информация и ние ще се свържем с вас.
Въведете телефонния си номер и ние ще се свържем с вас при първа възможност.
Добавете допълнителна информация или задайте въпроси на които искате да отговорим, ако сметнете че е нужно.

Заявявайки услугата наш сътрудник ще се свърже с вас, за да обсъдим детайлите, засягащи изпълнението и като може да разчитате на пълното ни съдействие да ви консултираме и подготвим изцяло необходимата документация, както и входираме (обявим) решението в 24-часов срок, като по този начин ви спестяваме време и пари.

Ако смятате,че АД или ЕАД не е правилната форма за регистрация за вас, може да разгледате и другите ни услуги за регистрация на фирма.

Aко искате директно да се свържете с нас може да го направите от следващия бутон.