РЕГИСТАЦИЯ НА НПО – СДРУЖЕНИЯ И ФОНДАЦИИ

РЕГИСТАЦИЯ НА НПО – СДРУЖЕНИЯ И ФОНДАЦИИ

Юридическите лица с нестопанска цел („ЮЛНЦ“) са сдружения и фондации. Това са организации, които не са предвидени за правене на бизнес, макар и това да е възможно единствено, ако допълнителната стопанска дейност е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани, и като използват прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт цели. Известни са още като НПО или неправителствени организации, но коректното наименование е юридически лица с нестопанска цел.

I. Видове юридически лица с нестопанска цел

1. ЮЛНЦ са два вида – сдружения и фондации. Те от своя страна се делят на юридически лица с нестопанска цел в обществена и в частна полза. ЮЛНЦ свободно определят целите си и могат да се самоопределят като организации за осъществяване на дейност в обществена или в частна полза.

2. ЮЛНЦ, определени за извършване на общественополезна дейност, разходват имуществото си за:

 • развитието и утвърждаването на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление;
 • развитието и утвърждаването на духовните ценности, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура;
 • подкрепа за деца, за хора с увреждания и за лица и общности в риск от социално изключване;
 • защитата на човешките права или на околната среда;
 • други цели, определени със закон.

Накратко този вид ЮЛНЦ са предназначени да служат за всеобщото благо на обществото.

Една от основните им привилегии пред ЮЛНЦ в частна полза, е държавната политика по отношение на общественополезната дейност. В закона за юридическите лица с нестопанска цел („ЗЮЛНЦ“) е предвидено следното: „Държавата може да подпомага и да насърчава юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза, чрез данъчни и други финансови и икономически облекчения, както и финансирания при условия и по ред, определени в съответните специални закони и при съобразяване с правилата по държавните помощи.“

3. За разлика от ЮЛНЦ в обществена полза, организациите в частна полза не се ползват с горепосочените предимства, а по скоро се учредяват за цели, свързани с облагодетелстване на определен кръг лица, като това най-често са техните учредители.

II. Регистрация на сдружение

1. Сдружението се учредява от три или повече лица, които се обединяват за осъществяване на дейност с нестопанска цел. Когато сдружението е за общественополезна дейност, изискването е за поне 7 физически лица или най-малко три юридически.

2. Сдружението има колективен върховен орган и управителен орган, който може да бъде и едноличен. Управителният орган се избира от върховния колективен орган, който е Общо събрание и се състои от всички учредители на сдружението.

3. След промените влезли в сила от 01.01.2018 г. сдруженията и фондациите вече се регистрират в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

4. Необходими документи:

 • Устав;
 • Протокол от учредително събрание;
 • Списък на учредителите;
 • Образец от подписите на представляващите организацията;
 • Декларация за истинност;
 • Документ за внесена държавна такса;
 • Други, когато това е необходимо;
III. Регистрация на фондация

1. Фондациите, за разлика от сдруженията, нямат членски състав. Фондация се учредява приживе или по случай на смърт с едностранен учредителен акт, с който безвъзмездно се предоставя имущество за постигане на нестопанска цел. За учредяване на фондацията приживе е необходимо актът да бъде с нотариално заверени подписи.

2. Необходимите документи за регистрация:

 • Учредителен акт;
 • Протокол за учредяване;
 • Документ, доказващ безвъзмездно предоставеното имущество (за фондации учредени с дарение);
 • Образец от подписите на представляващите фондацията;
 • Декларация за истинност;
 • Документ за внесена държавна такса;
ЗАЯВКА ЗА УСЛУГАТА
Моля въведете необходимата информация и ние ще се свържем с вас.
Въведете телефонния си номер и ние ще се свържем с вас при първа възможност.
Добавете допълнителна информация или задайте въпроси на които искате да отговорим, ако сметнете че е нужно.
Какво представлява и е включено в услугата:

1. Безплатна консултация;
2. Изготвяне на всички необходими документи;
3. Попълване на заявлението/ята;
4. Всички държавни такси;
5. Вписване/обявяване в Търговския регистър;
6. Хонорар за услугата;

Заявявайки услугата наш сътрудник ще се свърже с вас, за да обсъдим детайлите, засягащи изпълнението и като може да разчитате на пълното ни съдействие да ви консултираме и подготвим изцяло необходимата документация, както и входираме (обявим) решението в 24-часов срок, като по този начин ви спестяваме време и пари.