Продажба или прехвърляне на фирма

ПРОДАЖБА ИЛИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИРМА

Предприятието може да бъде прехвърлено чрез нотариално заверена сделка. Отчуждителят е длъжен да уведоми кредиторите и длъжниците за извършеното прехвърляне. При прехвърляне на предприятие, ако няма друго споразумение с кредиторите, отчуждителят отговаря за задълженията солидарно с правоприемника до размера на получените права. Кредиторите на търсими задължения са длъжни да се обърнат първо към отчуждителя на предприятието.

Към заявлението се прилагат: решение по чл. 262п ТЗ (при прехвърляне на търговско предприятие на дружество):

– съгласие на всички съдружници, дадено в писмена форма с нотариална заверка на подписите – за събирателно или командитно дружество;

– решение на общото събрание с мнозинство 3/4 от капитала – за дружество с ограничена отговорност;

– решение на общото събрание на акционерите с мнозинство 3/4 от представените акции с право на глас – за акционерно дружество. При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас;

– решение на неограничено отговорните съдружници, взето единодушно в писмена форма с нотариална заверка на подписите, и решение на общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 3/4 от представените акции с право на глас – за командитно дружество с акции; договор за прехвърляне на търговското предприятие с нотариална заверка на подписите; удостоверение за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; други документи, предвидени със закон; документ за внесена държавна такса.

ЗАЯВКА ЗА УСЛУГАТА
Моля въведете необходимата информация и ние ще се свържем с вас.
Въведете телефонния си номер и ние ще се свържем с вас при първа възможност.
Добавете допълнителна информация или задайте въпроси на които искате да отговорим, ако сметнете че е нужно.
Какво представлява и е включено в услугата:

1. Безплатна консултация;
2. Изготвяне на всички необходими документи;
3. Попълване на заявлението/ята;
4. Всички държавни такси;
5. Вписване/обявяване в Търговския регистър;
6. Хонорар за услугата;

Заявявайки услугата наш сътрудник ще се свърже с вас, за да обсъдим детайлите, засягащи изпълнението и като може да разчитате на пълното ни съдействие да ви консултираме и подготвим изцяло необходимата документация, както и входираме (обявим) решението в 24-часов срок, като по този начин ви спестяваме време и пари.