ЗАЛИЧАВАНЕ/ДЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ

ЗАЛИЧАВАНЕ/ДЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ

Заличаването на Едноличен търговец (ЕТ) се осъществява с подаване на заявление по образец А1. Правно легитимирани лица да подадат заявлението са:

 • Едноличният търговец – при прекратяване на дейността;
 • Наследниците на ЕТ – при смърт, като в този случай ще бъдат необходими допълнителни документи, а именно – удостоверение за наследници и копие от смъртен акт;
 • Настойникът/попечителят – при поставяне под запрещение на ЕТ;
 • При всички случаи заявлението може да се подаде от упълномощено лице с изрично писмено пълномощно.
ЗАЯВКА ЗА УСЛУГАТА
Моля въведете необходимата информация и ние ще се свържем с вас.
Въведете телефонния си номер и ние ще се свържем с вас при първа възможност.
Добавете допълнителна информация или задайте въпроси на които искате да отговорим, ако сметнете че е нужно.
Необходими документи:
 • Заявление по образец А1:
 • Декларация за истинност;
 • декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя (когато заявлението се подава от пълномощник);
 • документ за внесена държавна такса;
 • удостоверение от НОИ;

Когато се подава от наследниците на ЕТ, се прилагат допълнително и следните документи:

 • акт за смърт;
 • удостоверение за наследници.

Когато се подава от попечител/настойник, се прилага и:

 • препис от съдебното решение за поставяне под запрещение;
 • удостоверение от органа по настойничество и попечителство за назначаване на настойник, съответно за назначаване на попечител;
 • удостоверение за раждане, ако заявителят е родител;
 • удостоверение за сключен граждански брак, ако заявителят е съпруг;
Какво представлява и е включено в услугата:

1. Безплатна консултация;
2. Изготвяне на всички необходими документи;
3. Попълване на заявлението/ята;
4. Всички държавни такси;
5. Вписване/обявяване в Търговския регистър;
6. Хонорар за услугата;

Заявявайки услугата наш сътрудник ще се свърже с вас, за да обсъдим детайлите, засягащи изпълнението и като може да разчитате на пълното ни съдействие да ви консултираме и подготвим изцяло необходимата документация, както и входираме (обявим) решението в 24-часов срок, като по този начин ви спестяваме време и пари.