Продажба или прехвърляне на дружествени дялове

Продажба или прехвърляне на дружествени дялове

Покупко-продажбата на дружествени дялове се осъществява въз основа на подписан между продавач и купувач писмен договор.Вписва се посредством заявление в Търговския регистър, като към него се прилагат следните документи:

  • молба за приемането ми като съдружник в ООД/ЕООД;
  • протокол от Общо събрание на ООД/протокол-решение на едноличния собственик на капитала на ЕООД;
  • декларация по образец за липса на изискуеми и неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работещите в дружеството;
  • дружествения договор на ООД/учредителния акт на ЕООД;
  • договор за покупко-продажба на дялове.
  • декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства;
  • пълномощно за адвокат, когато вписването на промените се заявява от адвокат;
  • документ за платена държавна такса.
ЗАЯВКА ЗА УСЛУГАТА
Моля въведете необходимата информация и ние ще се свържем с вас.
Въведете телефонния си номер и ние ще се свържем с вас при първа възможност.
Добавете допълнителна информация или задайте въпроси на които искате да отговорим, ако сметнете че е нужно.
Какво представлява и е включено в услугата:

1. Безплатна консултация;
2. Изготвяне на всички необходими документи;
3. Попълване на заявлението/ята;
4. Всички държавни такси;
5. Вписване/обявяване в Търговския регистър;
6. Хонорар за услугата;

Заявявайки услугата наш сътрудник ще се свърже с вас, за да обсъдим детайлите, засягащи изпълнението и като може да разчитате на пълното ни съдействие да ви консултираме и подготвим изцяло необходимата документация, както и входираме (обявим) решението в 24-часов срок, като по този начин ви спестяваме време и пари.