Прехвърляне на търговско предприятие

Прехвърляне на търговско предприятие

Предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения може да бъде прехвърлено чрез сделка, извършена писмено с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно. Отчуждителят е длъжен да уведоми кредиторите и длъжниците за извършеното прехвърляне.

Законът предвижда ,че може да се прехвърля, както цялото предприятие, така и отделна част от него. Правата включват правото на собственост и всички ограничени вещни права върху всички движими и недвижими вещи, вземанията на търговеца, дялови участия, търговски марки, лицензи и др.

Прехвърлянето на предприятието може да се извърши чрез различни видове правни сделки, като най-често се използва покупко-продажба, но е възможно да бъде и под формата на дарение, замяна, апорт и др.

Прехвърлянето на търговското предприятие става чрез писмен договор с нотариална заверка.

В договора се описва конкретно предприятието ,което се прехвърля, както и дали става въпрос за цялото предприятие на търговеца или обособена част.

ЗАЯВКА ЗА УСЛУГАТА
Моля въведете необходимата информация и ние ще се свържем с вас.
Въведете телефонния си номер и ние ще се свържем с вас при първа възможност.
Добавете допълнителна информация или задайте въпроси на които искате да отговорим, ако сметнете че е нужно.
Необходими Документи :
  • Договор за прехвърляне на търговско предприятие;
  • Решение по чл. 262п от ТЗ (при прехвърляне на търговско предприятие на дружество);
  • Удостоверение от НАП по чл. 77 от ДОПК;
  • Декларация по образец от отчуждителя, че са изплатени дължимите трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите2;
  • Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;
  • Документ за платена държавна такса.

Дължат се и допълнителни разноски: за нотариални заверки според конкретния случай (в зависимост от цената по договора за продажба, дали се заверява и съответното решение и др.); във връзка с допълнителни заявления (ако има такива) и др.

Какво представлява и е включено в услугата:

1. Безплатна консултация;
2. Изготвяне на всички необходими документи;
3. Попълване на заявлението/ята;
4. Всички държавни такси;
5. Вписване/обявяване в Търговския регистър;
6. Хонорар за услугата;

Заявявайки услугата наш сътрудник ще се свърже с вас, за да обсъдим детайлите, засягащи изпълнението и като може да разчитате на пълното ни съдействие да ви консултираме и подготвим изцяло необходимата документация, както и входираме (обявим) решението в 24-часов срок, като по този начин ви спестяваме време и пари.